Aktuelno                     Dalje >>
  Kontakt telefoni
 • Informacije o servisima
  Tel.:024/4731-449
 • Tehnička podrška i
  prijem reklamacija
  Tel.: 064/8-41-83-06,
  024/4731-449,
  0800/024-027
  (besplatan poziv iz
  mrežne grupe 024)
 • office@dombosnet.net
  Dokumenti

KABLOVSKI INTERNET

Koristite DombosNET usluge radi zabave, učenja i proširenja znanja, radi upoznavanja i razgovora sa novim ljudima pa sve do obavljanja poslova i kupovine preko interneta.

Za korišćenje internet usluge možete izabrati tarifni paket sa nemerenim ili merenim protokom:
- Nemereni protok (Flat paketi) Vam omogućuje neograničeni upload i download gde se ostvareni saobraćaj ne tarifira. Brzina upload-a i downloada je u zavisnosti od izabranog flat paketa.
- Ako se odlučite za paket sa merenim protokom (Data paketi), meri se samo saobraćaj koji se ostvaruje ka Vama (download), a brzina isto zavisi od izabranog paketa.

Naznačena brzina izabranog paketa je maksimalno moguća ostvarena brzina.

Uz pomoć naše web stranice imate mogućnost da neprekidno pratite svoj saobraćaj.

INTERNET PAKETI/CENE

- Obračunski period za pružanje kablovskog interneta je kalendarski mesec. Prvi obračunski period je mesec u kome je aktiviran kablovski modem. Korisnik plaća iznos za ceo obračunski period, bez obzira koliko dana je koristio internet usluge.

- Internet paketi su u osnovi sa dinamičkim IP adresama. Na zahtev korisnika možemo obezbediti javnu statičku IP adresu . Potreba za statičkim IP adresama je posebno izražena kod korisnika koji žele da imaju nepromenjivu internet adresu svog računara i kome mogu uvek da pristupe nezavisno od mesta u kome se nalaze. Dinamičke IP adrese su namenjene korisnicima koji nemaju gore navedene potrebe, a internet koriste prvenstveno za surf, download, chat i sl. Korišćenje javne statičke IP adrese traje najmanje 3 obračunska perioda. Odjavu možete predati do 25-og u mesecu, i primenjuje se od 1-og sledećeg meseca.

- Postoji mogućnost za suspendovanje internet usluge tokom prvih 21 meseci korišćenja usluga, u zavisnosti od ličnih potreba korisnika. Ukupno vreme suspendovanja može da bude maksimalno 3 obračunska perioda. Za ovo vreme ne obračunava se naknada za internet paket. Zahtev možete predati do 25-og u mesecu, ali suspendovanje se primenjuje od 1-og sledećeg meseca.

- Za naredni mesec korisnik može odabrati neki drugi tarifni paket, u zavisnosti od ličnih potreba. Zahtevi za promenu paketa primaju se do 25-og u mesecu, ali promena paketa se primenjuje od 1-og sledećeg meseca.

- Kod paketa sa merenim protokom skidanje podataka u jednom obračunskom periodu je ograničeno. Nakon postignute granice skidanih (download) podataka internet konekcija automatski se raskida. Modem se ponovo aktivira prvog sledećeg meseca ili na poseban zahtev korisnika u toku meseca.

- Za uslugu kablovskog interneta je neophodan kablovski modem kao interfejs između korisnikovog računara i kablovske mreže. DombosNET svojim korisnicima nudi modeme na korišćenje bez nadoknade. Instalaciju, konfiguraciju i puštanje u rad modema, kao i otklanjanje zastoja i problema u radu modema na lokaciji korisnika vrši tehnička služba.

- Internet usluge stavljaju se dugoročno korisniku na raspolaganje. Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme, s tim da se korisnik obavezuje da će najmanje 24 meseci koristiti jedan od tarifnih paketa. Ukoliko se ugovor iz nekog razloga raskine pre isteka ovog perioda, korisnik je dužan platiti nadoknadu za prevremi raskid u vrednosti mesečnih naknada za preostale mesece u kojima nije koristio internet usluge.

Da bi mogli koristiti Internet servis morate posedovati aktivan priključak za kablovsku televiziju.

Prilikom sklapanja ugovora za internet usluge i ugovora za koriščenje kablovskog modema potrebno je da donesete na uvid Vašu karticu sa ID brojem , ličnu kartu i da predate zahtev za priključenje.

Ugovor za internet
Ugovor za kablovski modem
Opšti uslovi
Pravilnik o ponašanju na internetu

Regulisanje korisničkog odnosa, predaju zahteva i uplate možete obaviti u kancelariji za prijem stranaka.

Za dodatne informacije o kablovskom internetu obratite nam se slobodno.

KABLOVSKA TELEVIZIJA

Kablovska televizija Domboš TV u Vaš dom donosi razne TV programe i radio stanice. Moguće je korišćenje usluge na više televizijskih prijemnika u isto vreme.
Uživajte u kanalima raznovrsnih sadržaja od filmskih, sportskih, dečijih, edukativnih, naučno popularnih, zabavnih, informativnih, muzičkih...


Prilikom sklapanja ugovora za kablovsku televiziju potrebno je da donesete na uvid važeću ličnu kartu i uplatiti naknadu za priključenje.

Obračunski period za pružanje kablovske televizijje je kalendarski mesec. Za one mesece u kojima je izvršeno priključenje ili isključenje korisnika iznos naknade se računa srazmerno broju proteklih dana računajući od dana priključenja ili do dana isključenja.

KTV USLUGE/CENE

Ostale usluge:
- na zahtev korisnika i nakon uplate naknade za promenu adrese priključka vršimo priključenje na novoj lokaciji korisnika
- ako korisnik traži privremenu obustavu usluga, vršimo isključenje i ponovno priključenje na mrežu kablovske televizije. Naknada se plaća prilikom ponovnog priključenja.

Regulisanje korisničkog odnosa, predaju zahteva i uplate možete obaviti u kancelariji za prijem stranaka.

Za dodatne informacije o kablovskoj televiziji obratite nam se slobodno.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti