Aktuális                     Tovább >>
  Telefonos elérhetőség
 • Szolgáltatási információ
  Tel.: 024/731-449

 • Technikai tanácsadás
  és hibabejelentés
  Tel.: 064/8-41-83-06,
  024/731-449,
  0800/024-027
  (024-es körzetszámról ingyenesen hivható)
  Dokumentumok
Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009 - dr. Zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012), SZR „ DOMBOŠ TV“ preduzetnik Eđedi Eržebet dana 02.09.2013. pod brojem 1-902/13 godine donosi sledeći

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.
SZR „ DOMBOŠ TV“ vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti u potpuni, zasnovani na verodostojnom izvoru odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.
Pre prikupljanja podataka, SZR „ DOMBOŠ TV“ obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
• Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka SZR„ DOMBOŠ TV“ iz Malog Iđoša , ulica Glavna 106/a, matični broj: 55543828, PIB: 102128827.
• Da je svrha prikupljanja i obrada podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja SZR „ DOMBOŠ TV“ u skladu sa zakonom.
• Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u SZR „ DOMBOŠ TV“ koja su ovlašćena za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
• Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno.
• Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
• Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 3.
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, JMBG, adresa stanovanja, adresa priključenja, broj fiksnog ili mobilnog telefona, broj lične karte.

Lica mogu da uvrste e-mail adresu ukoliko žele.

Član 4.
SZR„ DOMBOŠ TV“- u je moguće pristupiti i putem Facebook.com servisa, kojim putem SZR„ DOMBOŠ TV“ prikuplja iste podatke navedene u prethodnom članu.

Član 5.
Način korišćenja usluga SZR „ DOMBOŠ TV“ je uređen ugovorom između korisnika usluga i SZR „DOMBOŠ TV“ i opštim uslovima poslovanja.

Član 6.
SZR „DOMBOŠ TV“ prikupljene podatke čuva kao poslovnu tajnu.

Član 7.
Sva opšta akta SZR „ DOMBOŠ TV“ moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom.
Ukoliko neki opšti akt SZR „ DOMBOŠ TV“ nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Internet stranici SZR„DOMBOŠ TV“-a.

SZR „DOMBOŠ TV“
Preduzetnik Eđedi Eržebet